Een andere belangrijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden betreft het nevenwerkzaamhedenbeding. Het bedingen van een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden in een individuele arbeidsovereenkomst of cao, is sinds 1 augustus jl. wettelijk niet meer toegestaan. Een dergelijk beding kunt u alleen nog opnemen als er een objectieve rechtvaardigingsgrond (geldige reden) voor is. Denk daarbij aan overschrijding van de maximum arbeidstijden, gevaar voor de gezondheid en/of veiligheid van de werknemer, bescherming van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten. Meer hierover kunt u teruglezen in de editie van mei 2022.