Bent u een kleine ondernemer met een jaaromzet die niet hoger is dan € 20.000 (exclusief btw) per kalenderjaar? In dat geval kunt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). U bent dan vrijgesteld van btw. Dat betekent minder administratieve rompslomp, want u hoeft geen btw te berekenen aan uw afnemers en in beginsel geen btw-aangifte te doen. Daar staat wel tegenover dat u ook geen aftrek hebt van btw die aan u in rekening is gebracht.


KOR niet altijd voordelig

De KOR hoeft niet altijd voordelig te zijn. Dat is het geval als u nu bijvoorbeeld meer btw in aftrek kunt brengen dan u in rekening brengt aan uw klanten of wanneer u afnemers heeft die belang hebben bij btw-aftrek. Ook is de KOR nadelig als u heeft geïnvesteerd in onroerende en/of roerende zaken, waarop wordt afgeschreven en waarvan na het jaar van aanschaf en ingebruikname nog een herzieningsperiode loopt van respectievelijk 9 en 4 jaar. In die periode moet u aan ieder jaar respectievelijk 1/10e (bij onroerende zaken) en 1/5e (bij roerende zaken) gedeelte van de bij aanschaf betaalde btw toerekenen. Vervolgens moet u aan het einde van ieder jaar beoordelen in hoeverre u recht hebt op aftrek van dat gedeelte van de btw. Dat hangt af van de mate waarin u dat jaar belaste of vrijgestelde prestaties verricht. Alleen voor zover u belaste prestaties hebt verricht, komt u in aanmerking voor btw-aftrek. Als u kiest voor toepassing van de KOR wordt u geacht van btw te zijn vrijgesteld en hebt u geen btw-aftrekrecht. Blijkt uit de herzieningsberekening dat u meer dan € 500 te veel in aftrek heeft gebracht, dan moet u deze herzienings-btw aangeven in de btw-aangifte van het laatste tijdvak van het boekjaar. Minder dan € 500 herzienings-btw wordt u niet alsnog verschuldigd. De terugbetaling van herzienings-btw kan dus aanleiding zijn om niet voor de KOR te kiezen.

 

Tijdig aan- of afmelden

Wilt u zich aan- of juist afmelden voor de KOR per 1 januari 2024, doe dit dan in ieder geval uiterlijk vóór 2 december 2023. U kunt zich afmelden met het speciale afmeldformulier van de Belastingdienst. Meldt u zich niet tijdig af, dan zit u in beginsel 3 jaar vast aan de KOR. Hebt u zich tijdig afgemeld, dan kunt u daarna 3 jaar geen gebruik maken van de KOR.

Ook voor het aanmelden voor de KOR is een speciaal aanmeldformulier beschikbaar. Aanmelden kan bijvoorbeeld ook interessant zijn voor stichtingen of verenigingen met geringe ondernemingsactiviteiten en een jaaromzet van minder dan € 20.000.

Let op

Komt u in het kalenderjaar met uw omzet boven de omzetgrens van € 20.000, dan moet u zich direct afmelden voor de KOR. Hierbij telt u niet mee de omzet aan btw-vrijgestelde diensten, maar bijvoorbeeld wel de omzet van leveringen aan buitenlandse afnemers, waarop u het 0%-tarief hebt toegepast. Na het afmelden valt uw (overige) omzet in de btw-heffing. U moet dan btw afdragen en btw-aangifte doen. Dat geldt ook al voor de levering of dienst, waarmee u de omzetgrens hebt overschreden. U krijgt dan ook weer aftrekrecht voor zover u belaste leveringen en diensten verricht.