De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton genoemd) is dit jaar verlaagd van € 106.671 tot € 28.974. Het bedrag van de verlaagde schenkingsvrijstelling eigen woning is daarmee gelijk aan het bedrag van de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen. In 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft. Anders dan bij de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen, kan ook zonder familierelatie van de jubelton gebruik worden gemaakt. De begiftigde moet wel tussen 18 en 40 jaar oud zijn. 

Nog hoge jubelton benutten?

Dit jaar kunt u onder voorwaarden nog de hoge jubelton van € 106.671 uit 2022 benutten. Daarvoor moet u in 2022 in elk geval een schenking hebben gedaan, waarvoor de begiftigde tijdig een aangifte schenkbelasting heeft ingediend, waarin een beroep op de jubelton is gedaan. U kunt deze schenking dan in 2023 tot maximaal € 106.671 aanvullen. Ook hierbij geldt dat tijdig (uiterlijk 1 maart 2024) een schenkingsaangifte moet worden ingediend, waarin een beroep op de jubelton wordt gedaan. Wel verbindt de Belastingdienst hieraan de voorwaarde dat het bestedingsvrije bedrag (in 2022: maximaal € 27.231) niet hoger mag zijn dan het in 2022 geschonken bedrag. Bij een schenking aan kinderen mag dit worden verhoogd met het bedrag van de normale jaarvrijstelling in 2023.

Hoe werkt dit uit?

Stel, u heeft in 2022 € 5.000 geschonken aan uw kind en in 2023 € 100.000. De vrijstelling is van toepassing, mits voor beide jaren tijdig een aangifte schenkbelasting is ingediend, waarin een beroep op de jubelton is gedaan. Vrij besteedbaar is dan € 11.035 (€ 5.000 over 2022 + € 6.035 normale jaarvrijstelling over 2023). Het restant ad € 93.965 moet uw kind dan vóór 31 december 2024 aan een eigen woning hebben besteed. Lukt het niet om voor 2025 de schenking afdoende te besteden aan de eigen woning? In dat geval moet dit worden gemeld bij de Belastingdienst en zal een aanslag schenkbelasting worden opgelegd over het onbenutte deel.

Actiepunt

Wilt u als begiftigde de schenking gebruiken voor de aflossing van (een deel van) de hypotheekschuld? Check dan eerst de boetebepaling in de leenovereenkomst met uw bank. Daarin is vaak bepaald dat u niet meer dan een jaarlijkse aflossing van 10% (soms 20%) mag doen op straffe van een boeterente. De boeterente wordt in rekening gebracht voor zover u meer aflost dan het jaarlijks toegestane bedrag.