Als u samen met uw partner schulden hebt bij uw eigen bv die meer bedragen dan € 700.000, dan wordt vanaf 2023 het meerdere boven de € 700.000 als aanmerkelijk belangvoordeel in box 2 belast met 26,9%. Leent uw bv aan uw (klein)kinderen of aan uw (groot)ouders of die van uw partner, dan geldt de grens van € 700.000 ook voor deze verbonden personen en hun partners. Als zij zelf geen aanmerkelijk belang in uw bv hebben (5% of meer), dan vindt de belastingheffing over het meerdere boven deze € 700.000 bij u plaats. Hebben zij zelf wel een aanmerkelijk belang, dan vindt de heffing bij de lener/verbonden persoon zelf plaats.

Eigenwoningschulden

Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij uw eigen bv zijn uitgezonderd van deze maatregel. Bent u deze schulden daarna aangegaan, dan moet u een hypotheekrecht verstrekken aan uw eigen bv om onder deze uitzondering te vallen. Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de schulden die zijn aangegaan voor de woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt en dus niet schulden die zijn aangegaan voor een tweede woning of vakantiehuis.

Verlaag uw schuldenlast

Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 700.000? Op 31 december 2023 vindt de eerste toetsing plaats aan deze € 700.000-grens. Zorg ervoor dat u dan de schuldenlast zo veel als mogelijk hebt teruggebracht tot maximaal € 700.000. Dat kan bijvoorbeeld door de lening af te lossen met privémiddelen of met een dividenduitkering. Houd in dit laatste geval wel rekening met 26,9% box-2-belasting. Een andere optie is dat u een deel van de schuld herfinanciert bij een bank. Heeft u vastgoed in privé? Dan zou u kunnen overwegen om dit te verkopen om met de opbrengt de schuldenlast bij uw eigen bv terug te brengen.

Let op

Vanaf 2024 gaat de grens waarboven u over een schuld bij de eigen bv box 2-belasting moet betalen fors omlaag naar € 500.000. Heeft u een schuld aan uw eigen bv tussen € 500.000 en € 700.000, dan zult u (ook) volgend jaar moeten aflossen op deze schuld om aan de box-2-belasting te ontkomen.

Invorderen conserverende aanslag

Als u een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbelang) hebt in een bv en u emigreert, wordt u geacht uw aanmerkelijkbelangaandelen te hebben vervreemd. Er wordt dan een conserverende aanslag opgelegd over de meerwaarde, waarvoor u (onder voorwaarden) uitstel van betaling krijgt. Deze aanslag wordt ingevorderd voor zover u na emigratie inkomen uit uw bv geniet. Onder de huidige wet zou de conserverende aanslag ook kunnen worden ingevorderd als u na emigratie bovenmatig leent van een nieuw opgerichte in het buitenland gevestigde vennootschap, waarin u een aanmerkelijk belang hebt. Vanaf 2024 wordt in deze situatie de conserverende aanslag niet ingevorderd. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.