Dit jaar legt de Belastingdienst weer definitieve aanslagen inkomstenbelasting op, waarin box-3-vermogen is begrepen. Het gaat dan in eerste instantie om de aanslagen tot en met het belastingjaar 2021. Later dit jaar volgen de aanslagen voor het belastingjaar 2022. De Belastingdienst past daarbij voor de berekening van het box-3-inkomen het systeem van automatisch rechtsherstel toe, zoals dat is vastgelegd in de Wet rechtsherstel box 3. Daarbij wordt het box-3-inkomen berekend volgens het oude box-3-systeem dat gold vóór het Kerstarrest van 24 december 2021 en volgens de zogenoemde forfaitaire spaarvariant. De laagste uitkomst van deze berekeningen is het box-3-inkomen dat in de definitieve aanslag zal worden verwerkt.

 

Nieuwe massaalbezwaarprocedure?

Beide systemen gaan uit van forfaitaire rendementen. Bij veel belastingplichtigen wijken de werkelijke rendementen hiervan af. Daarnaast speelt mee dat bij toepassing van de forfaitaire spaarvariant een andere verdeling van het box-3-vermogen tussen de partners gunstiger kan zijn, dan de verdeling waarvan de Belastingdienst is uitgegaan bij de vaststelling van de aanslag. Zo ontstaat een nieuwe bron voor een tsunami aan bezwaarschriften. Om dit te voorkomen wordt momenteel – in samenspraak met de beroeps- en belangenorganisaties – onderzocht of er een nieuwe massaalbezwaarprocedure moet komen voor al deze gevallen. Daarbij zou aan de rechter de vraag moeten worden voorgelegd of de forfaitaire spaarvariant een juiste invulling is van het begrip ‘werkelijk behaalde rendement’, zoals de Hoge Raad heeft verwoord in het Kerstarrest. Als deze massaalbezwaarprocedure er komt, dan hoeft u als uw bezwaar op deze rechtsvraag is gebaseerd, niet in actie te komen.

 

Tijdig bezwaar maken

Maar zolang hierover geen duidelijkheid bestaat, zult u steeds individueel en tijdig bezwaar moeten maken tegen de opgelegde aanslag inkomstenbelasting om uw rechten veilig te stellen. ‘Tijdig’ wil in dit verband zeggen binnen 6 weken na de datum waarop de aanslag is opgelegd. Daarbij kunt u ook verzoeken om een rentevergoeding. Uit recente rechtspraak is gebleken dat als een teruggaaf is gebaseerd op een schending van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), er

een redelijke tegemoetkoming moet worden verleend. Ook als de wet daarin niet voorziet. De Hoge Raad moet hierover nog beslissen, maar u moet de rentevergoeding wel alvast bij uw bezwaar claimen, anders bent u te laat.